Reference

Reference vybraných projektů na jejichž realizaci se naše společnost ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. podílela či aktuálně stále podílí.

Operační program životní prostředí 2014 - 2020

Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Realizace prací: zahájení 6/2021 - předpokládaný termín ukončení 4/2024

Předpokládané finanční náklady projektu: 34,2 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je realizace nápravných opatření směřujících k eliminaci zdroje znečištění podzemních a povrchových vod v lokalitě bývalé skládky kalů u obce Proseč. Pro lokalitu byla zpracována v roce 2013 analýza rizika, která kvantifikovala a kvalifikovala ekologickou zátěž, ze které se šíří znečištění, zatěžuje okolní ekosystémy a představuje riziko i pro zdraví osob. Lokalitě byla přiřazena v databázi SEKM kategorie A 2.2, tedy nutnost provedení nápravých opatření.

     

Rekultivace skládky TKO Nový Jáchymov

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.3 – Rekultivace staré skládky

Žadatel: Obec Nový Jáchymov

Realizace prací: zahájení 09/2020 - ukončení 06/2024

Finanční náklady projektu: 31,9 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je rekultivace skládky odpadů, která se nachází ve východním okraji obce Nový Jáchymov, v CHKO Křivoklátsko. Rekultivace bude spočívat v realizaci terénních úprav, izolaci a biologické rekultivaci. Bude zabráněno migraci vody směrem do skládky a tím se zamezí znečišťování podzemní vody a dalšímu šíření znečištění.

     

Na Vrtálně Pardubice - sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Ing. Petr Šindelář

Realizace prací: zahájení 10/2021 - předpokládaný termín ukončení 5/2024

Předpokládané finanční náklady projektu: 134,7 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je provedení nápravných opatření v lokalitě Na Vrtálně v Pardubicích, spočívajících v odstranění ohniska kontaminace a aplikace sanačních metod in-site v prostoru ohniska kontaminace. Ke znečištění horninového prostředí a podzemních a povrchových vod došlo v důsledku provozu chemické čistírny, kde se dříve k chemickému čištění využíval trichlorethylen (TCE), perchlorethylen (PCE), benzín a ředidla.

    

Votice - sanace skládky v katastru obce - I. etapa

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Město Votice

Realizace prací: zahájení 9/2021 - předpokládaný termín ukončení 4/2023

Předpokládané finanční náklady projektu: 20,7 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je provedení I. etapy sanačních prací v lokalitě zavezeného lomu na Polském vrchu jižně od města Votice v jímacím území pitné vody pro obec Votice. V tělese nelegální skládky byly zjištěny vysoké koncentrace těžkých kovů (TK), kyanidů (CN), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a chlorovaných uhlovodíků.

   

Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé sklárny Otvovice

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: NET2U s.r.o.

Realizace prací: zahájení 11/2021 - předpokládaný termín ukončení 11/2023

Předpokládané finanční náklady projektu: 53,8 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé sklárny v centru obce Otvovice na levém břehu Zákolanského potoka. Odpady a zeminy kontaminované polyaromatickými uhlovodíky, ropnými látkami a arsenem představují zdravotní rizika a ohrožují podzemní a povrchové vody. V rámci sanace dojde k vymístění odpadů a kontaminovaných zemin i k jejich odstranění na externím zařízení.

    

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.3 – Rekultivace staré skládky

Žadatel: Město Černošice

Realizace prací: zahájení 06/2019 - ukončení 08/2021

Finanční náklady projektu: 41,8 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu bylo provedení rekultivace skládky, která se nacházela na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Skládka byla uvedena do stavu, který umožnil její zapojení do okolního prostředí, přičemž byly eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Byla realizovna technická opatření, která objekt zabezpečila a zabránila vsakování srážkových vod do povrchu skládky a i tím i vymývání uloženého materiálu. Byla provedena biologickárekultivace, která navrací objekt funkcím lesa.

    

Vodovod v obci Bousov

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Žadatel: Obec Bousov

Realizace prací: zahájení 06/2019 - ukončení 07/2020

Finanční náklady projektu: 5,3 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Cílem projektu je zajištění zásobování pitnou vodou v Tuchově, který je místní části obce Bousov. Realizace spočívá ve vybudování vodovodního řadu, jeho napojení na stávající zdroj vody v Bousově, čerpání a úprava podzemní vody ze studní, technologie úpravy podzemní vody, její akumulace a distribuce do vodovodního řadu, který bude kapacitně dostačující pro obě místní části.

    

Holice – využití srážkových vod, I. etapa

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Žadatel: Město Holice

Realizace prací: zahájení 4/2021 – předpokládaný termín ukončení 5/2022

Předpokládané finanční náklady projektu:  16,9 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vybudování systému využití srážkových vod ze střech vybraných budov pro účely zavlažování Sokolského parku, zahrad mateřské školy a objektu Opatrovny v centru města Holic.

    

Sanace haldy z historické chemické výroby v obci Lukavice

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Obec Lukavice

Realizace prací: zahájení 10/2018 - předpokládaný termín ukončení 8/2022

Předpokládané finanční náklady projektu: 116,8 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je realizace sanace nedotěžené a hydrotechnicky nezajištěné haldy z historické chemické výroby související s místní hornickou činností. Ze zpracované analýzy rizik vyplynulo, že nedotěžená halda je hlavním ohniskem znečištění, které ohrožuje povrchové vody a kolektor podzemní vody.  Při zhodnocení veškerých doposud získaných informací byla zájmové lokalitě přiřazena v databázi SEKM kategorie A3.3 - tedy nutnost provedení bezodkladného nápravného opatření.

Cílem projektu je provedení konkrétních vhodných nápravných opatření směřujících především k eliminaci zjištěných negativních skutečností a případných rizik. V rámci navrženého sanačního zákroku dojde k částečnému vymístění kontaminovaných zemin z haldy, úprava podzemních vod
in situ a selektivní odtěžení kontaminovaných nánosů z Lukavického potoka.

     

Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim – Molitorov

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Město Kouřim

Realizace prací: zahájení 3/2018 - předpokládaný termín ukončení 5/2024

Předpokládané finanční náklady projektu: 60 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je provedení nápravných opatření spočívajících v sanaci ohniska znečištění ClU v nesaturované zóně horninového prostředí jako zdroje znečištění podzemních vod, snížení znečištění v nesaturované zóně a dále snížení znečištění podzemních vod v lokalitě bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov. Rozsah, míra a charakter znečištění byly popsány v Aktualizaci analýzy rizik ohrožení vodního zdroje Kouřim z roku 2012. Lokalitě byla přiřazena v databázi SEKM kategorie A 3.

Základní cíle projektovaných nápravných opatření na zájmové lokalitě Strojobal Molitorov jsou -odstranění ohnisek kontaminace CLU v nesaturované zóně jako zdroje znečištění podzemních vod, resp. snížení znečištění ClU v nesaturované zóně horninového prostředí pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření, snížení znečištění podzemních vod ClU pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření a eliminace zdravotních rizik pro člověka a ekologických rizik vyplývajících ze znečištění horninového prostředí a podzemních vod.

      

Rekultivace skládky S-003 Polná – Věžnice

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.3 – Rekultivace staré skládky

Žadatel: Město Polná

Realizace prací: zahájení 8/2016 - ukončení 5/2018

Finanční náklady projektu: 41,6 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Cílem projektu bylo zrekultivovat území dotčené skládkováním komunálních a jím podobných odpadů. Skládka byla možným zdrojem kontaminace podzemních a povrchových vod. Navíc biologickou rekultivací došlo k zapojení dotčeného území do okolní krajiny a k rozšíření stávajících krajinných prvků - biokoridoru a biocentra. Pokud by nebyla rekultivace realizována, stávající skládka představovala především nebezpečí ohrožení kvality podzemní vody a ohrožení kvality ovzduší.  Realizací projektu došlo k zapouzdření skládky a zabránění dalšímu šíření znečištění, tj. zabránění průsaku srážek a migraci kontaminace do povrchového toku Šlapanky, do podzemních vod a v neposlední řadě i ke snížení prašnosti.

   

 

Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k. ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Město Zásmuky

Realizace prací: zahájení 4/2019 – předpokládaný termín ukončení 12/2022

Předpokládané finanční náklady projektu: 106,7 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je realizace kompletního zabezpečení skládky Vlčí důl formou enkapsulace a následná rekultivace. Tato metoda vychází ze zpracované Analýzy rizik vlivu bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemní vody v oblasti a na povrchové vody vodního toku Špandava a Výrovka a ze studie proveditelnosti. Uvedená nezabezpečená skládka je zdrojem kontaminace podzemních a povrchových vod  a má negativní vliv na okolní ekosystémy.

Cílem projektu je provedení nápravných opatření, která zamezí další migraci polutantů z prostoru skládkového tělesa do údolní nivy a přímé dotaci kontaminace do povrchových vod současnými drenážními příkopy. Dále znemožní průnik srážkových vod do skládkového tělesa a do budoucna tím eliminuje riziko možnosti vzniku akutního havarijního stavu vlivem zvýšené migrace kontaminace z tělesa skládky za nepříznivých podmínek.

    

Sanace bývalého areálu MOTOR Písek

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: BG STUDIO s.r.o.

Realizace prací: zahájení 7/2017 – ukončení 6/2020

Předpokládané finanční náklady projektu: 31,3 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je provedení nápravných opatření v areálu bývalého výrobního závodu MOTOR Písek. Na základě provedených průzkumů a zpracované analýzy rizik byla v lokalitě zjištěna přítomnost kontaminace horninového prostředí a podzemních vod ropnými uhlovodíky. Jedná se kontaminaci takového rozsahu, že je nezbytné provést odstranění ohnisek kontaminace ropných uhlovodíků v nesaturované zóně horninového prostředí a odstranit volné fáze ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody na lokalitě.

 

   

Sanace staré ekologické zátěže Dubenec

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Obec Dubenec

Realizace prací: zahájení 07/2018 – ukončení 03/2019

Předpokládané finanční náklady projektu: 11,4 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je odstranění staré ekologické zátěže tvořené kontaminací PCB v lokalitě mezi obcemi Dubenec a Drásov, v prostoru bývalé šachty č. 19 uranových dolů. Ekologická zátěž představuje dle zpracované analýzy rizik riziko pro lidské zdraví i okolní ekosystémy, zejména Drásovský potok.

Cílem projektu je eliminace expozičních a migračních cest kontaminace tak, aby nedocházelo k šíření kontaminace mimo zasažené pozemky a k expozicím všech složek ekosystémů v údolní nivě.

 

     

 

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan s.p.

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: PK Drive s.r.o.

Realizace prací: zahájení 6/2020 – předpokládaný termín ukončení 11/2023

Předpokládané finanční náklady projektu: 143,8 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je provedení sanace staré ekologické zátěže vzniklé v souvislosti s provozem galvanovny v bývalém s.p. Jihlavan v Jihlavě. Na základě provedených průzkumných prací a analýzy rizik byla zjišťena kontaminace především chlorovanými alifatickými uhlovodíky a těžkými kovy. Ekologická zátěž, která se z ohnisek šíří do nesaturované zóny a do podzemní vody, představuje značnou zátěž pro obyvatelstvo, podzemní i povrchové vody a ostatní ekosystémy. 

Cílem projektu je provedení komplexní sanace -  odstranění primárního ohniska kontaminace a zamezení dalšího šíření kontaminace prostřednictvím podzemní vody k definovaným příjemcům.  Výhodou navržené varianty komplexního řešení sanace stavebních konstrukcí, nesaturované a saturované zóny horninového prostředí je možnost dalšího využití pozemků bez omezení.

 

     

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, sklad Plzeň-jižní část

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: OQEMA, s.r.o.

Realizace prací: zahájení 06/2018– předpokládaný termín ukončení 09/2022

Předpokládané finanční náklady projektu: 48,99 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je realizace nápravných opatření v jižní části skladu společnosti EURO-Šarm (OQEMA, s.r.o.) v Plzni. Nutnost provedení nápravných opatření vychází ze zpracované analýzy rizik, která prokázala zdravotní a ekologická rizika v důsledku znečištění horninového prostředí a podzemních vod zejména chlorovanými alifatickými uhlovodíky.

V rámci projektu bude provedena sanace horninového prostředí a podzemních vod v podloží skladu parc. č. 1207/8 a přilehlého okolí včetně prostoru stávajícího železničního stáčiště chemikálií a kolejové vlečky.

    

Rekultivace skládky Zíkův lom

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.3 – Rekultivace staré skládky

Žadatel: Město Hluboká nad Vltavou

Realizace prací: zahájení 10/2017 - ukončení 3/2019 

Finanční náklady projektu: 26,1 mil Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky odpadů s cílem eliminovat vliv skládky na životní prostředí, zejména na povrchové a podzemní vody. Následná biologická rekultivace umožní po určité době integraci zrekultivovaného území do okolní krajiny s možností přiměřeného využití území pro další účely.

 

   

 

Analýza rizik ohrožení zdroje pitné vody vlivem skládky u obce Kaliště u Humpolce

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Obec Kaliště

Realizace prací: zahájení 3/2017  ukončení 5/2018

Předpokládané finanční náklady projektu:  1,9 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik je prostor bývalých kalových polí v katastru obce Kaliště. Bývalá kalová pole pocházejí z průmyslové činnosti, kde probíhalo skládkování neutralizačních kalů pocházejících z průmyslové výroby pravděpodobně společnosti Humpolecké strojírny. Skládka obsahovala kaly z likvidace odpadních vod z povrchové úpravy - galvanického nanášení. Kontaminanty z těchto kalů jsou schopny mobilizace a následné kontaminace podzemních vod.

 

Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: Město Červený Kostelec

Realizace prací: zahájení 10/2020 předpokládaný termín ukončení 6/2022

Předpokládané finanční náklady projektu:  6,9 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Cílem projektu je zmapovat nesaturovanou zónu horninového prostředí ve vybraných průmyslových areálech ve městě Červený Kostelec, kde byl matematickým modelem odůvodněně prokázán negativní vliv kontaminace chlorovanými uhlovodíky na kvalitu čerpané podzemní vody vodárenských objektů. Chlorované uhlovodíky byly na počátku 90. let detekovány ve zdrojích hromadného zásobování a ohrožení jímacích území je evidentní i v současné době. Potřeba doprůzkumu vychází ze závěrů analýzy rizik zpracované pro zájmové území v roce 2015, kde jako nejvíce rizikové byly označeny areály společností: Semet, Tiba, Textonnia, Elitechnics, Izomat. Doprůzkumné práce budou s ohledem na závěry kontrolního dne 25.11.2015 provedeny i v prostoru bývalé galvanovny Galček.

Analýza rizik staré ekologické zátěže v areálu SUNEX, spol. s r.o., provozovna Temelín

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Žadatel: SUNEX, spol. s r.o.

Realizace prací: zahájení 2/2018 – ukončení  4/2020

Finanční náklady projektu:  1,7 mil. Kč včetně DPH

Anotace projektu:

Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik je areál společnosti SUNEX, spol. s r.o., provozovna Temelín. Tento areál je součástí bývalého chemického závodu ZACH Temelín. V rámci projektu bude zjištěno, zda nedochází k šíření kontaminace z bývalých technologických celků v areálu do horninového prostředí, podzemní vody a také do povrchových vod.

Cílem projektu je vymezení ploch případné kontaminace v zájmovém území, určení charakteru znečištění, míry šíření znečištění do horninového prostředí, podzemních vod a také do povrchových vod. Dále budou stanovena reálná rizika pro zdraví osob a ekosystémy a navržena případná nápravná opatření.

Operační program Životní prostředí 2007-2013 (vybrané projekty)

 • Rekultivace skládky odpadů – Hamřík
 • Biofiltr pro snížení obsahu VOC v emisích z výroby lepidel firmy LEAR a.s. Brno
 • Sanace bývalé prádelny Chrudim – Blehovsko
 • Sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí
 • Sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín
 • Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec
 • Analýza rizik důsledků hornické činnosti na lokalitě Jedová hora na kvalitu podzemních a povrchových vod, zejména vodních zdrojů prameniště Neřežín a vodního zdroje Chaloupky
 • Hydrogeologický průzkum – provedení vrtu H-3 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod v obci Hodonín
 • Hydrogeologický průzkum – provedení vrt B-2 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod

Národní program Životní prostředí (vybrané projekty)

 • Biskupice – Zdroj vody a veřejné odběrné místo
 • Posílení vodárenské soustavy v Markvarci, Matějovci a v Českém Rudolci
 • Posílení vodárenské soustavy – Čkyně, místní část Horosedly
 • Posílení vodárenské soustavy v obci Dolní Krupá
 • Posílení vodárenské soustavy Horní Dubenky
 • Posílení vodárenské soustavy v obci Horní Újezd
 • Obnova vodního zdroje pro osadu Leptač
 • Obec Jankov, místní část Jankovská Lhota- Hydrogeologický průzkum, vybudování a napojení nového vrtu
 • Provedení vrtu K-1 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod, Kaliště
 • Posílení vodárenské soustavy v obci Kameničky
 • Obec Kostelec nad Vltavou, Hydrogeologický průzkum, vybudování nového vrtu
 • Leština u Světlé – Posílení vodárenské soustavy
 • Posílení vodárenské soustavy Olbramovice – Městečko
 • Zhotovení vrtu a jeho napojení za účelem posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň
 • Posílení vodárenské soustavy v obci Přechovice
 • Obec Sázava - Instalace nové technologie pro posílení vodárenské soustavy Sázava - Česká Mez
 • Vybudování zdroje pro vodárenskou soustavu v místní části Lidkovice
 • Zhotovení vrtu HGU-1 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod – Uherčice
 • Obec Vepříkov – Posílení vodárenské soustavy
 • Posílení vodárenské soustavy v obci Záblatí, v místní části Řepešín