Dotační programy pro podporu projektů v oblasti životního prostředí

Společnost ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. je žadatelem dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na následující projektech:


Tříletý dotační plán pro obce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí představilo na začátku dubna 2018 tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky.

Tento plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev a žadatelé, kterými mohou být především obce a města, mohou vyčerpat finance v objemu přes 8 miliard korun, které budou uvolněny z prostředků SFŽP.

První výzvy by se měly rozběhnout již během měsíce dubna, do konce roku 2018 se předpokládá vyhlášení celkem 17 výzev.

Jednou z největších priorit je dostatek kvalitní vody, peníze by tedy měly směřovat na výstavbu kanalizací a ČOV, výstavbu vodovodních sítí, budování nových zdrojů vody, atd.

Další velkou prioritou je zdravé životní prostředí v lidských sídlech – do této oblasti by se měly řadit projekty na snižování zápachu a emisí těžkých kovů ze stacionárních zdrojů znečištění, podpora vozů na alternativní pohony, ale i snižování světelného smogu v chráněných krajinných oblastech.

I nadále by měly zůstat dotace na likvidaci nelegálních skladů a skládek nebezpečných odpadů, kde je původce neznámý, obnovu a zakládání zeleně v obcích, enviromentální výchovu a vzdělávání, atd.

Rámec Národního programu Životní prostředí je k dispozici na webových stránkách https://www.narodniprogramzp.cz.


Další dotace z Operačního programu Životní prostředí

Nové dotace z OPŽP jsou určeny především pro obce a kraje a měly by pomoci zvýšit bezpečnost obyvatel před extrémy počasí.

Zaměření dotačních výzev je v souladu s prioritami Ministerstva životního prostředí – na boj se suchem na straně jedné a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi nebo extrémními srážkami na straně druhé. Ve dvou výzvách je připraveno celkem 350 milionů korun.

Dotace jsou určeny na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit.

Žadateli mohou být obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty. Příjem žádostí startuje 2. května a potrvá do 2. července 2018.

Podrobnější informace je možno najít na webových stránkách www.opzp.cz.